ÇEREZ POLYTYKASI

Çerez (Cookie) Nedir?

Günümüzde neredeyse her web sitesi çerez kullanmaktadyr. Size daha iyi, hyzly ve güvenli bir deneyim sa?lamak için, ço?u internet sitesi gibi biz de çerezler kullanyyoruz. Çerez, bir web sitesini ziyaret etti?inizde cihazynyza (örne?in; bilgisayar veya cep telefonu) depolanan küçük bir metin dosyasydyr. Çerezler, bir web sitesini ilk ziyaretiniz syrasynda tarayycynyz aracyly?yyla cihazynyza depolanabilirler. Ayny siteyi ayny cihazla tekrar ziyaret etti?inizde tarayycynyz cihazynyzda site adyna kayytly bir çerez olup olmady?yny kontrol eder. E?er kayyt var ise, kaydyn içindeki veriyi ziyaret etmekte oldu?unuz web sitesine iletir. Bu sayede web sitesi, sizin siteyi daha önce ziyaret etti?inizi anlar ve size iletilecek içeri?i de ona göre tayin eder.

Çerezler Neden Kullanylyr?

Bazy çerezler, daha önceki ziyaretlerinizde kullandy?ynyz tercihlerin web sitesi tarafyndan hatyrlanmasyny sa?layarak, sonraki ziyaretlerinizin çok daha kullanycy dostu ve ki?iselle?tirilmi? bir deneyim sunmasyny sa?lar.

Ayryca, web sitesinde bulunan üçüncü taraflara ait linkler, bu üçüncü taraflara ait gizlilik politikalaryna tabi olmakla birlikte, gizlilik uygulamalaryna ait sorumluluk www.dynopower.com.tr’a ait olmamaktadyr ve bu ba?lamda ilgili link kapsamyndaki site ziyaret edildi?inde siteye ait gizlilik politikasynyn okunmasy önerilmektedir.

Çerez Türleri

Ana kullanym amacy kullanycylara kolaylyk sa?lamak olan çerezler, temel olarak 4 ana grupta toplanmaktadyr:

Çerezlerin Kullanym Amaçlary

www.dynopower.com.tr tarafyndan kullanylmakta olan çerezlere ait kullanym amaçlary a?a?ydaki gibidir:

Reklam Amaçly Çerez Kullanymymyz

www.dynopower.com.tr, Google Adsense reklam sistemi kullanmaktadyr. Bu sistem Google tarafyndan Yçerik için AdSense reklamlarynyn görüntülendi?i yayyncy web sitelerinde sunulan reklamlarda kullanalan DoubleClick DART çerezi içerir.

Üçüncü taraf satycy olarak Google, sitemizde reklam yayynlamak için çerezlerden yararlanyr. Bu çerezlerini kullanarak kullanycylarynyza, sitenize ve Ynternet’teki di?er sitelere yaptyklary ziyaretlere dayaly reklamlar sunar. Google reklam ve içerik a?y gizlilik politikasyny ziyaret ederek DART çerezinin kullanylmasyny engelleyebilirsiniz.

Google Web sitemizi ziyaret etti?i zamanlarda reklam hizmeti vermek için üçüncü taraf reklam ?irketlerini kullanmaktadyr. Söz konusu ?irketler, bu sitelere ve di?er web sitelerine yapty?ynyz ziyaretlerden elde ettikleri (adynyz, adresiniz, e-posta adresiniz veya telefon numaranyz dy?yndaki) bilgileri ilginizi çekecek ürün ve hizmetlerin reklamyny size göstermek için kullanabilir. Bu uygulama hakkynda bilgi edinmek için ve söz konusu bilgilerin bu ?irketler tarafyndan kullanylmasyny engellemek üzere seçeneklerinizin neler oldu?unu ö?renmek ve daha fazla bilgi için NAI Self-Regulatory principles for publishers (PDF) belgesinin A Eki’nden yararlanabilirsiniz.

Çerezleri Kontrol Etme ve Silme

Çerezlerin kullanymyna ili?kin tercihlerinizi de?i?tirmek ya da çerezleri engellemek veya silmek için tarayycynyzyn ayarlaryny de?i?tirmeniz yeterlidir. Birçok tarayycy çerezleri kontrol edebilmeniz için size çerezleri kabul etme veya reddetme, yalnyzca belirli türdeki çerezleri kabul etme ya da bir web sitesi cihazynyza çerez depolamayy talep etti?inde tarayycy tarafyndan uyarylma seçene?i sunar. Ayny zamanda daha önce tarayycynyza kaydedilmi? çerezlerin silinmesi de mümkündür. Çerezleri kontrol edilmesine veya silinmesine ili?kin i?lemler kullandy?ynyz tarayycyya göre de?i?ebilmektedir. Bazy popüler tarayycylaryn çerezlere izin verme ya da çerezleri engelleme veya silme talimatlaryna a?a?ydaki linklerden ula?ylmasy mümkündür.

Çerez kullanym seçiminin de?i?tirilmesine ait yöntem, tarayycy tipine ba?ly olarak de?i?mekte olup, ilgili hizmet sa?layycydan dilendi?i zaman ö?renilebilmektedir.