GYZLYLYK VE KY?YSEL VERYLERY KORUMA POLYTYKASI ÖRNE?Y

www.dynopower.com.tr (Örnek Alan Ady) olarak ki?isel verilerinizin güvenli?i hususuna azami hassasiyet göstermekteyiz. Ki?isel verileriniz 6698 sayyly Ki?isel Verilerin Korunmasy Kanunu (“KVKK”)’na uygun olarak i?lenmekte ve muhafaza edilmektedir. 

1. Ki?isel Verilerinizin Ne ?ekilde Y?lenebilece?i

6698 sayyly KVKK uyarynca, www.dynopower.com.tr ile payla?ty?ynyz ki?isel verileriniz, tamamen veya kysmen, otomatik olarak veyahut herhangi bir veri kayyt sisteminin parçasy olmak kaydyyla otomatik olmayan yollarla elde edilerek, kaydedilerek, depolanarak, de?i?tirilerek, yeniden düzenlenerek, kysacasy veriler üzerinde gerçekle?tirilen her türlü i?leme konu olarak tarafymyzdan i?lenebilecektir. KVKK kapsamynda veriler üzerinde gerçekle?tirilen her türlü i?lem “ki?isel verilerin i?lenmesi” olarak kabul edilmektedir.

2. Ki?isel Verilerinizin Y?lenme Amaçlary Ve Hukuki Sebepleri

Payla?ty?ynyz ki?isel veriler,

6698 sayyly KVKK ve ilgili ikincil düzenlemelere uygun olarak i?lenecektir.

3. Ki?isel Verilerinizin Aktarylabilece?i Üçüncü Ki?i Veya Kurulu?lar Hakkynda Bilgilendirme

Yukaryda belirtilen amaçlarla, www.dynopower.com.tr ile payla?ty?ynyz ki?isel verilerinizin aktarylabilece?i ki?i / kurulu?lar; ana hissedarlarymyz, hissedarlarymyz, reklam verenler, do?rudan veya dolayly yurt içi / yurt dy?y i?tiraklerimiz; ba?ta www.dynopower.com.tr altyapysyny kullanan üye firmalar ve bunlarla synyrly olmamak üzere sunulan hizmet ile ilgili ki?i ve kurulu?lar olmak üzere, faaliyetlerimizi yürütmek üzere ve/veya Veri Y?leyen syfaty ile hizmet aldy?ymyz, i? birli?i yapty?ymyz, program orta?y kurulu?lary, yurtiçi / yurtdy?y kurulu?lar ve di?er 3. ki?iler ve kurulu?lardyr.

Reklam amaçly kullanylacak çerezlere ili?kin düzenlemelerimiz “ www.dynopower.com.tr Çerez Politikasy” olup, ?u anda okudu?unuz “Gizlilik ve Ki?isel Verilerin Korunmasy Politikasy”nyn bir parçasyny olu?turmaktadyr. Çerez Politikamyz hakkynda bilgi edinmek için lütfen tyklayyn. (Gereken çerez politikasy örne?ine belgenin en altynda bulunan ba?lanty ile ula?abilirsiniz)

4. Ki?isel Verilerinizin Toplanma ?ekli

Ki?isel verileriniz,

5. KVKK Yürürlü?e Girmeden Önce Elde Edilen Ki?isel Verileriniz

www.dynopower.com.tr, KVKK’nun yürürlük tarihi olan 7 Nisan 2016 tarihinden önce yayym hayatyna ba?lamady?y için bu tarihten önce depolady?ymyz bir ki?isel veri bulunmamaktadyr. 

6. Ki?isel Verilerinizin Aktarylmasy

Türkiye’de i?lenerek veya Türkiye dy?ynda i?lenip muhafaza edilmek üzere, yukaryda sayylan yöntemlerden herhangi birisi ile toplanmy? ki?isel verileriniz KVKK kapsamynda kalmak kaydyyla ve sözle?me amaçlaryna uygun olarak yurtdy?ynda bulunan (Ki?isel Veriler Kurulu tarafyndan akredite edilen ve ki?isel verilerin korunmasy hususunda yeterli korumanyn bulundu?u ülkelere) hizmet aracylaryna da aktarylabilecektir.

Ki?isel Verileriniz;

Gerekli görüldü?ü durumlarda aktarylabilecektir.

7. Ki?isel Verilerin Saklanmasy Ve Korunmasy

www.dynopower.com.tr , ki?isel verilerinizin baryndy?y sistemleri ve veri tabanlaryny, KVKK’nun 12. Maddesi gere?i ki?isel verilerin hukuka aykyry olarak i?lenmesini önlemekle, yetkisiz ki?ilerin eri?imlerini engellemekle; muhafazalaryny sa?lamak amacyyla hash, ?ifreleme, i?lem kaydy, eri?im yönetimi gibi yazylymsal tedbirleri ve fiziksel güvenlik önlemleri almakla mükelleftir. Ki?isel verilerin yasal olmayan yollarla ba?kalary tarafyndan elde edilmesinin ö?renilmesi halinde durum derhal, yasal düzenlemeye uygun ve yazyly olarak Ki?isel Verileri Koruma Kurulu’na bildirilecektir.

8. Ki?isel Verilerin Güncel Ve Do?ru Tutulmasy

KVKK’nun 4. maddesi uyarynca www.dynopower.com.tr’un ki?isel verilerinizi do?ru ve güncel olarak tutma yükümlülü?ü bulunmaktadyr. Bu kapsamda www.dynopower.com.tr’un yürürlükteki mevzuattan do?an yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için üyelerimizin do?ru ve güncel verilerini payla?masy veya web sitesi / mobil uygulama üzerinden güncellemesi gerekmektedir.

9. 6698 Sayyly Kvkk Uyarynca Ki?isel Veri Sahibinin Haklary

6698 sayyly KVKK 11.maddesi 07 Ekim 2016 tarihinde yürürlü?e girmi? olup ilgili madde gere?ince, Ki?isel Veri Sahibi’nin bu tarihten sonraki haklary a?a?ydaki gibidir:

10. Yleti?im ve Ba?vuru Yöntemi

www.dynopower.com.tr tarafyndan atanacak Veri Sorumlusu Temsilcisi, yasal altyapy sa?landy?ynda Veri Sorumlulary Sicilinde ve bu belgenin bulundu?u internet adresinde ilan edilecektir.

Ki?isel Veri Sahipleri, sorularyny, görü?lerini veya taleplerini {mailadresi} e-posta adresine yöneltebilirler.

www.dynopower.com.tr iletilen taleplere, gerekçeli olmak ve 30 gün içinde cevap vermek kaydyyla olumlu/olumsuz yanytyny, yazyly veya dijital ortamdan verebilir. Taleplere ili?kin gerekli i?lemlerin ücretsiz olmasy esastyr. Ancak i?lemlerin bir maliyet gerektirmesi halinde, www.dynopower.com.tr , ücret talebinde bulunma hakkyny sakly tutar. Bu ücretler, Ki?isel Verilerin Korunmasy Kurulu tarafyndan, Ki?isel Verilerin korunmasy Kanunu’nun 13. maddesine göre belirlenen tarife üzerinden belirlenir.

Web sayfamyzda, uygulamalarymyzda ve di?er sair kanallarymyzda ki?isel verilerinizi payla?arak Ki?isel Veriler Politikamyzy ve politikamyzda yer alan i?lenme, i?lenme yöntemleri, verilerin aktarylmasy, saty?y ve di?er ilgili hususlar hakkyndaki ?artlary, Bir sosyal medya uygulamasy olan www.dynopower.com.tr ile payla?ylan verilerin web sayfasynda, uygulamalarda ve sosyal medya kanallarynda kullanylmasyny, bildirimlerde ve önerilerde bulunulmasyny, üyelerin yararyna olmasy ?artyyla ticari anlamda üçüncü ki?ilerle payla?ylabilece?ini ve yine bunun için kabulde bulundu?unuzu, yasal haklarynyzy kullanmadan önce www.dynopower.com.tr’a ba?vuruda bulunaca?ynyzy KVKK’da büyük öneme haiz, belirli bir konuya ili?kin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açyklanan ryza ?eklinde tanymlanan açyk bir ryza ile kabul etti?inizi beyan etmi? olursunuz.