SYTE KULLANIMI

Y?bu internet sitesi ve bu sitede yer alan tüm içerik, bilgiler, tablolar, yorum ve tavsiyeler ve bunlaryn üzerindeki ticari isim ve ticaret unvany gibi her türlü fikri ve synai mülkiyet hakky www.dynopower.com.tr.'ye aittir.

Kullanycylar sitede yer alan bilgileri sadece bilgi edinmek amacyyla kullanabilecek olup www.dynopower.com.tr'nin önceden yazyly izni alynmaksyzyn bu bilgiler kysmen veya tamamen kopya edilemez, da?ytylamaz, kiralanamaz, ço?altylamaz alt lisansla kullandyrylamaz, de?i?tirilemez.

 Bu sitede yer alan bilgilerin gözden geçirilmesi, de?i?tirilmesi ya da düzeltilmesi ile ilgili olarak, www.dynopower.com.tr. bu sitede yer alan her türlü bilgiyi, içeri?i önceden bildirimde bulunmadan diledi?i zaman de?i?tirmeye, düzeltmeye ve çykarmaya tek yetkili olup bu konudaki tüm haklara sahiptir. Hiçbir üçüncü ?ahys ya da kurum www.dynopower.com.tr.'den önceden yazyly bir muvafakat almadan bu siteye ba?lanty sa?lama yetkisi yoktur.

www.dynopower.com.tr, sitede yer alan bilgilerin do?ru ve güncel bilgiler olmasy için elinden gelen makul çabayy sarf etmektedir. Bununla birlikte www.dynopower.com.tr hiçbir ko?ulda, Sitede yer alan bilgilerin çe?itli nedenlerle do?ruluk içerecek ?ekilde güncelle?memesi; gözden geçirmesinde gecikme, sitede olmasy muhtemel bir yanly?lyk veya eksiklikten ya da de?i?iklikten, sitede yer alan bilgilere dayanylarak yapylan i?lemlerden veya siteye ula?ylamamasyndan do?an ve do?acak zarar ve/veya kayyplardan dolayy ötürü sorumlu de?ildir.

www.dynopower.com.tr web sitesinin yayynlanmasy, sadece tanytym ve bilgilendirme amacy ile synyrly olup, hiçbir ki?i ve/veya kurulu?a herhangi bir konuda herhangi bir taahhüdü içermemektedir. Site içersindeki bilgileri; bundan yararlanmak isteyenler için, hiçbir ?ekilde öngörülen sigorta teminatyna ili?kin poliçenin genel ve özel ?artlary ve eklerinde yer almadykça bir hak veya www.dynopower.com.tr için bir taahhüt içermez; poliçe sahipleri için ise, sahip olduklary sigorta poliçe ve eklerinde yer alan hüküm ve ?artlaryn de?i?tirilmesi, geni?letilmesi veya kaldyrylmasy anlamyny ta?ymaz. www.dynopower.com.tr. üçüncü ?ahyslar tarafyndan idare edilen ba?lantyly internet siteleri içeriklerinden hiçbir ?ekilde sorumlu de?ildir. Veri gizlili?i ve Güvenlik Politikasy i?bu siteye eri?im yapan tüm ziyaretçilerimizi ilgilendirmektedir.

Bu sitede yer alan herhangi bir bilginin herhangi bir ?ekilde tahrif edilmesi, de?i?tirmesi, kopyalanmasy, izinsiz kullanylmasy halinde www.dynopower.com.tr'nin hukuki ve cezai tatbikata ba?vurma hakky saklydyr.